Seven line Prayer to Guru Rinpoche

Seven Line Prayer (Tib. ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་, Wyl. tshig bdun gsol ‘debs) also known as The Seven Verses of the Vajra. The invocation by which Guru Rinpoche came into this world.

༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

The Seven Line Prayer

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung orgyen yul gyi nubjang tsam

Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné shyé su drak

You are renowned as the ‘Lotus Born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lab chir shek su sol

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

guru pema siddhi hung

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *