Articles

Terma : Ārya Mañjuśrī Tantra Citta

By

༄༅། །ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ Ārya Mañjuśrī Tantra Citta རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ gyagar ké du In the Indian language: ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ arya manjushri tantra chitta ārya mañjuśrī tantra citta བོད་སྐད་དུ༔ böké…

Read More

The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes

By

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ནི། sol-deb sam-pa lhun-drub-ma ni The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་གཡོས༔ e-ma-ho: nub-chog de-wa cen-gi zhing-kham su: nang-wa tha-ye thug-jei…

Read More