Terma : Ārya Mañjuśrī Tantra Citta

By

༄༅། །ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ Ārya Mañjuśrī Tantra Citta རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ gyagar ké du In the Indian language: ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ arya manjushri tantra chitta ārya mañjuśrī tantra citta བོད་སྐད་དུ༔ böké…

Read More

Seeing me

By

Seeing me, all the buddhas are seen, Accomplishing my practice, the practice of all the buddhas is accomplished, For I am the embodiment of…

Read More

The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes

By

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ནི། sol-deb sam-pa lhun-drub-ma ni The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་གཡོས༔ e-ma-ho: nub-chog de-wa cen-gi zhing-kham su: nang-wa tha-ye thug-jei…

Read More